Preus 2018-2019

PREUS MATRÍCULA 2018-19

Infants i joves (de 3 a 18 anys): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 euros
Adults:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 euros
L’alumnat matriculat durant el curs anterior gaudirà d’un 40% de descompte en el preu de la matrícula.

Documentació a aportar en cas d'alumnat nou:

- Full d’inscripció degudament omplert i signat.
- Fotocòpia DNI de l’alumne/a i del pare/mare/tutor/a en cas de menors d’edat.
- Fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne/a.
- Document de dades bancàries per a tercers omplert i segellat pel banc.
- Una fotografia carnet

SEINI, PREELEMENTAL I ELEMENTAL
1 classe de ¾ h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 euros
1 classe de 1 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 60 euros
1 classe de 1,5 h a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 euros
2 classes de 1 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 euros
2,5 h a la setmana. . . . . . . .................. . . . . . . . . . . . . 107 euros
3 h a la setmana. ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 euros
4,5 h a la setmana. ....................... . . . . . . . . .. . . . . . . 157 euros

JOVES I PTP* (entre 13 i 18 anys)
1,5 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 euros
2 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 euros
3 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 euros
6 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290 euros
7 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 euros
10 hores a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 euros
* programa trajectòries professionalitzadores.

ADULTS
1 classe de 1 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 euros
1 classe de 1,5 h a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88 euros
2 classes de 1 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 euros
2,5 h a la setmana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 euros
2 classes de 1,5 h a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 euros
Abonament: 1 h pavelló + 1,5 emdc/ set. . . . . . . . . . 112,50 euros
Abonament: 2 h pavelló + 1,5 emdc/ set. . . . . . . . . . 145,80 euros

DANSES ÈTNIQUES I DISCIPLINES DE CIRC (aèria, teles i acrobàcia)
1 hora a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80 euros
1,5 hora a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 euros
2 hora a la setmana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 euros

REDUCCIONS
• Del 35%, els majors de 65 anys.
• Del 40%, les persones amb diversitat funcional física o psíquica amb acreditació de l’ICAS equivalent o superior al 33%.
• Del 10%, quan s’acrediti tenir tres o més familiars matriculats a l’EMDC.
• Del 15%, per als alumnes matriculats en cursos anuals que s’inscriguin a cursos i tallers no anuals.

NORMATIVA
• Els rebuts es domicilien trimestralment.
• La taxa de la matrícula no es retornarà en cap cas.
• La quota trimestral no es retornarà en cap cas.
• Les baixes s’han de tramitar i signar dins els terminis establerts: abans del 25/9 (1T), 10/12 (2T) i 20/3 (3T) a secretaria.

Per ajuts a famílies cal adreçar-se a serveis socials: esocial@celra.cat.